Orientačná ponuka


Vyhľadávanie 


Ubytovňa Fortuna - Oficiálne webové stránky


 

Hlavná ponuka


Cesta: Titulka > O nás

 

Cieľová skupina

ubytovňa Fortuna
 

 
 

Ubytovňa poskytuje prechodné ubytovanie

  • rodinám s nezaopatrenými deťmi bez zabezpečenia bývania,
  • osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi bez zabezpečenia bývania,
  • odchovancom detských domovov po ukončení ústavnej starostlivosti (max. do 35.roku veku),
  • týraným osobám a obetiam domáceho násilia po písomnom doporučení krízového strediska, v ktorom im bola poskytnutá odborná pomoc pobytovou formou,
  • osobám a rodinám, ktoré sú odkázané na poskytnutie ubytovania z iných dôvodov (napr. podľa § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení),
  • zamestnancom hlavného mesta,
  • zamestnancom inštitúcií a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta na základe písomného odporúčania zamestnávateľa,
  • jednotlivcom, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa, rodinám a osamelým rodičom, ktorých neplnoletým príslušníkom domácnosti je ťažko zdravotne postihnutá osoba, ak preukázateľne nie je možné poskytnúť inú sociálnu službu, ktorá by riešila ich sociálnu situáciu,
  • zamestnancom Dopravného podniku Bratislava, a.s., ktorí spĺňajú podmienky uvedené v písmenách a) až e) alebo h), na základe písomného odporúčania zamestnávateľa. 
 
Kontakt: Martin Faktor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 8.8.2017 / 9.8.2017

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Naša ponuka
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

  Prihlásiť sa